Услуги

ВАРНА ХОУМ ООД ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 

1.      ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

2.      КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

3.      ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ СЕРТИФИЦИРАНИ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КНОБ

4.      МЕНИДЖМЪНТ НА ИМОТИ ПРИ КРАТКОСРОЧНИ НАЕМИ - НОЩУВКИ

5.      ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СЪДЕЙСТВИЕ  С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

6.      ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ПО ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

 

-          Снабдяване със скици и схеми от СГККадастър;

-          Нанасяне на самостоятелни обект;

-          Нанасяне на сгради;

-          Проект за изменение на Кадастрална карта;

-          Проект за делба на имоти;

-          Протокол за трасиране на имоти;

-          Урегулиране на поземлени имоти: План за регулация; План за регулация и застрояване;

-          Снабдяване със Заповед по чл.16 и чл.17 от ЗУТ;

-          Виза за проектиране;

-          Съгласуване на виза за проектиране;

-          Изготвяне на инвестиционни проекти;

-          Оценка за съответствие с инвестиционни проекти /Доклад/;

-          Разрешения за строеж;

-          Удостоверение за насочване на строителни отпадъци;

-          Откриване на строителна площадка;

-          Изготвяне документация по време на строителство;

-          Удостоверение за търпимост: Архитектурно заснемане; Геодезическо заснемане; Конструктивно становище; Нанасяне на търпимата сграда в Кадастър;

-          Разрешение за преместваем обект;

-          Констативен нотариален акт за сградата;

-          Придобиване и възстановяване на имоти по параграф 4 от ЗПЗС;

-          Заповед за придобиване на недвижими имоти  по параграф 4;

-          Заповед за възстановяване на недвижими имоти по параграф 4;

-          Оценка на подобренията  на имоти  по параграф 4;

-          Заповед за оценка на земя;

-          Въвод във владение.

 

7.      ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:

-          Покупко-продажби на земеделски земи в цялата страна;

-          Снабдяване със скици и технически характеристика на имоти земеделски земи

Промяна на отреждането на земеделски земи;

-          Смяна на предназначението на земеделски земи /от земеделска земя в регулация/.

Top